HOME > PRODUCTS > Pill Marking Machine
 
 
     
 
   

분말 반죽을 넣으면 환을 만드는 기계   • 정밀한 대량 생산 • 환의 편차 최소화
 
   
 
DS501
  규격  1300(L)×850(W)×1400(H)
  생산량  Ø5, 800~1000kg
 
   
 
DS501B
  규격  1300(L)×850(W)×1400(H)
  생산량  Ø5, 800~1000kg
 
   
 
 
   
 
DS502A
  규격  1300(L)×800(W)×1400(H)
  생산량  Ø5, 400~500kg
 
   
 
DS502B
  규격  1300(L)×800(W)×1400(H)
  생산량  Ø5, 400~500kg
 
   
 
 
   
 
DS502W
  규격  1300(L)×800(W)×1400(H)
  생산량  Ø5, 400~500kg
 
   
 
DS503A
  규격  900(L)×750(W)×1350(H)
  생산량  200~250kg (8시간)
 
   
 
 
   
 
DS503B
  규격  900(L)×750(W)×1350(H)
  생산량  200~250kg (8시간)